Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proračun za 2021. godinu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Proračun u malom Općine Ivankovo za 2021. godinu. – Vodič za građane

Poštovani mještani Općine Ivankovo,

S ciljem unapređenja transparentnosti predstavljamo Vam Proračun u malom za 2021. godinu. U njemu je na interaktivan način prikazano kako Općina Ivankovo prikuplja i investira sredstva, s ciljem kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine.

Proračun Općine Ivankovo za 2021. godinu iznosi 61.476.000,00 kn.

Prije donošenja Proračuna objavili smo Javni poziv za dostavu Vaših proračunskih prijedloga. Sve pristigle prijedloge koji su dostavljeni u roku smo razmotrili, a one koji su realni i ostvarivi smo i uvrstili u konačan prijedlog Proračuna.

U nastavku smo nastojali pomoću grafičkog prikaza na vizualan način prikazati planirane prihode i primitke te planirane rashode i izdatke, uz objašnjenja struktura skupina i podskupina Proračuna.

Što je Proračun i tko ga donosi?

Proračun je temeljni financijski dokument Općine, koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za jednu godinu. Uz Proračun se donose i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije naredne godine.

Proračun donosi Općinsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog Proračuna i projekcija utvrđuje Načelnik te ih podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Proračun se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri donošenja Proračuna, odnosno predlaže ih Načelnik, a donosi Općinsko vijeće.

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda, primitaka i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda i izdataka.

Od čega se sastoji Proračun?

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih  iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa je dokument Općine koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

U Proračunu su sadržani i svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine.

Proračunski korisnik Općine Ivankovo

Općina Ivankovo ima jednog proračunskog korisnika – Predškolska ustanova Dječji vrtić Ivankovo za čiji su rad u 2021. godini planirani rashodi u iznosu od 3.746.000,00 kn.

Socijalni program

– sufinanciranje kupnje obiteljskih kuća, stanova ili građevinskog zemljišta, sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica te jednokratne novčane pomoći – 1.000.000,00 kn

– jednokratne novčane naknade za troškove studiranja i smještaja u srednjoškolske đačke domove – 750.000,00 kn

– pomoć obiteljima za novorođeno ili usvojeno dijete – 200.000,00 kn

– naknade za troškove stanovanja korisnicima Zajamčene minimalne naknade – 120.000,00 kn

– prijevoz učenika – 250.000,00 kn

ukupno socijalni program – 2.320.000,00,00 kn.

Društvene djelatnosti

– Program javnih potreba u kulturi – 1.117.500,00 kn

– Program javnih potreba u sportu – 955.000,00 kn

– Vatrogastvo – 490.000,00 kn

– Udruge građana – 440.000,00 kn

Kapitalni projekti

– Rekonstrukcija Doma kulture, Ivankovo – 1.800.000,00 kn

– Sanacija trga bana Jelačića, Ivankovo – 1.300.000,00 kn

– Unaprjeđenje kvalitete života treće životne dobi kroz poludnevni boravak – 1.990.000,00 kn

– Ulaganja u izgradnju javnih prometnih površina – 2.810.000,00 kn

– Uređenje Poučne staze – 740.000,00 kn

– Upravna zgrada općine Ivankovo – 13.000.000,00 kn

– Narodna knjižnica i čitaonica – 12.000.000,00 kn

– Rekonstrukcija zgrade predškolske ustanove dječjeg vrtića, Ivankovo – 750.000,00 kn

– Unutarnje uređenje prostorija NS Prkovci – 200.000,00 kn

– Projekt Pametni gradovi – 120.000,00 kn

Održavanje komunalne infrastrukture

U programu održavanja komunalne infrastrukture planira se iznos od 3.330.000,00 kn. U ovom programu planiraju se rashodi za:

– održavanje javnih zelenih površina

– održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

– održavanje čistoće javnih površina

– održavanje javne rasvjete kao i održavanje groblja

Prihodi i primici za 2021. godinu

PRIHODI I PRIMICI IZNOS U HRK
Prihodi od poreza 20.904.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 35.603.000,00
Prihodi od imovine 1.196.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.208.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.550.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
UKUPNO 61.476.000,00

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Prihodi i primici su planirani u iznosu od 61.476.000,00 kn, od čega se na prihode poslovanja odnosi 59.911.000,00 kn, a na prihode od prodaje nefinancijske imovine 1.565.000,00 kn.

U strukturi prihoda poslovanja prihodi od poreza iznosi 20.904.000,00 kn gdje najveći udio ima porez i prirez na dohodak sa 20.442.100,00 kn. Porez na imovinu planiran je u iznosu od 358.000,00 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna predviđeni su u iznosu od 35.603.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 27.258.000,00 kn. Ta sredstva se planiraju na temelju prijave i provođenja više projekata.

Prihodi od imovine predviđeni su u iznosu od 1.196.000,00 i odnose se na prihode od nefinancijske imovine, a to su naknade za koncesije te prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.208.000,00 kn. Najveći udio čine prihodi po posebnim propisima-vodni doprinos i doprinos za šume te ostali nespomenuti prihodi (grobna naknada, grobno mjesto).  Prihodi od komunalne naknade i doprinosa planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kn.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.550.000,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednih i građevinskih zemljišta dok su prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose na prihode od ostalih stambenih objekata.

Rashodi i izdaci za 2021. godinu

RASHODI I IZDACI IZNOS U HRK
Rashodi za zaposlene 6.074.700,00
Materijalni rashodi 8.505.500,00
Financijski rashodi 144.800,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.380.000,00
Ostali rashodi 2.964.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.920.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.310.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.137.000,00
UKUPNO 61.476.000,00

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2021. godinu planirani su u iznosu od 61.476.000,00 kn, od čega se na rashode poslovanja odnosi 20.109.000,00 kn, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 39.230.000,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 2.137.000,00 kn, a odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Ovi su izdaci planirani temeljem plana povrata kreditnih sredstava po dobivanju sredstava za projekte realizirane u prethodnoj godini.

U ukupnoj strukturi rashoda poslovanja najveći udio čine materijalni rashodi u iznosu od 8.505.500,00 kn koji se najvećim dijelom odnose na rashode za usluge i to na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i komunalne infrastrukture.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.074.700,00 kn gdje su planirani i rashodi za zaposlene na javnim radovima koji se sufinanciraju preko HZZ-a kao i rashodi za zaposlene na projektu Zaželi koji su također financirani bespovratnim sredstvima.

Od ukupno planiranih rashoda i izdataka za rashode za nabavu nefinancijske imovine kao i za dodatna ulaganja na toj imovini planiran je iznos od 39.230.000,00 kn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content