Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proračun za 2020. godinu

 

Proračun u malom Općine Ivankovo za 2020. godinu. – Vodič za građane

Poštovani mještani Općine Ivankovo,

S ciljem unapređenja transparentnosti predstavljamo Vam Proračun u malom za 2020. godinu. U njemu je na interaktivan način prikazano kako Općina Ivankovo prikuplja i investira sredstva, s ciljem kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine.

Prije donošenja proračuna, objavili smo Javni poziv za dostavu Vaših proračunskih prijedloga. Sve pristigle prijedloge koji su dostavljeni u roku smo razmotrili, a one koji su realni i ostvarili smo uvrstili u konačan prijedlog proračuna, koji je poslan Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

U nastavku smo nastojali pomoću grafičkog prikaza, što čine tablice i grafikone na vizualan način prikazati planirane prihode i primitke, te planirane rashode i izdatke, uz objašnjenja za prijedlog proračuna

 

Prihodi i primici za 2020. godinu

PRIHODI I PRIMICI IZNOS U HRK
Prihodi od poreza 15.547.100,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.323.200,00
Prihodi od imovine 1.280.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakdnada 1.746.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 750.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.900.000,00
UKUPNO 36.550.800,00

Proračun Općine Ivankovo predložen je na prihodovnoj strani 36.550.800 kn, gdje prihodi poslovanja čine 30.896.800,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 754.000,00 kn.

U strukturi prihoda poslovanja prihodi od poreza (skupina 61) iznose 15.547.100,00 kn gdje najveći udio ima porez i prirez na dohodak sa 15.107.100,00 kn. Porez na imovinu planiran je u iznosu od 355.000,00 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna predviđeni su u iznosu od 13.323.200 kn, od čega se najveći dio odnosi na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 11.687.200.000 kn. Ta sredstva se planiraju temeljem plana provođenja više projekata kojima bismo trebali ostvariti značajna bespovratna sredstva.

Prihodi od imovine predviđeni su u iznosu od 1.280.500,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima  planirani su u iznosu od 1.746.000 kn. Što se tiče najveće skupine prihodi po posebnim propisima planiran je sa 890.000,00 kn a komunalna naknada i doprinosi 850.000,00 kn.

Što se tiče razreda 7, unutar njega prihodi od prodaje neproizvodene dugotrajne imovine, odnosno prirodnih bogatstava planirani su sa 750.000,00 kn, a prihodi od proizvedene dugotrajne imovine, odnosno građevinskih objekata iznose 4.000,00 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 4.900.000,00 kn.

Rashodi i izdaci za 2020. godinu

RASHODI I IZDACI IZNOS U HRK
Rashodi za zaposlene 4.609.400,00
Materijalni rashodi 8.279.900,00
Financijski rashodi 76.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.600.000,00
Ostali rashodi 2.748.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 105.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.667.500,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.875.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 550.000,00
UKUPNO 36.550.800,00

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020. godinu planirani su u svoti od 36.550.800,00 kn, od čega se na rashode poslovanja odnosi 18.353.300,00 kn, na rashode za nabavu nefinancijske imovine 17.647.500,00 kn.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iznosi 550.000,00 kn i ti su izdaci planirani temeljem plana da se vrši povrat kreditnih sredstava po dobivanju bespovratnih sredstava za projekte za kojih planiramo zaduženje te redovnog povrata kredita u otplati.

U ukupnoj planskoj strukturi rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji najveći udio čine materijalni rashodi s 8.279.900,00 kn. U njihovoj strukturi nalaze se rashodi za komunalno održavanje, tekuće i investicijsko održavanje objekata i komunalne infrastrukture, i sl..

Rashodi za zaposlene  su drugi po redu u planskoj veličini rashoda i izdataka sa iznosom 4.609.400,00 kn. U tom iznosu nalaze se i planirani rashodi za zaposlene na javnim radovima koji se sufinanciraju preko HZZ-a, te rashodi za zaposlene na projektu Zaželi koji su također financirani bespovratnim sredstvima.

Od ukupno planiranih rashoda i izdataka na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 17.647.500,00kuna.

Skip to content