Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Geoprometni položaj

Položaj

Kao dio prostora Vukovarsko-srijemske županije, općina Ivankovo je dio zapadnog, odnosno sjeverozapadnog dijela Županije. Općina Ivankovo na sjeveru graniči s općinom Jarmina, na istoku s područjem Grada Vinkovaca, na jugoistoku s općinom Andrijaševci, na jugu s općinom Cerna, na jugozapadu s prostorom Brodsko-posavske županije (općina Gundinci), te općinom Stari Mikanovci, na zapadu s općinom Vođinci, te na sjeverozapadu s prostorom Osječko-baranjske županije (općina Semeljci). Geoprometni položaj Općine je veoma povoljan.

Prostorom Općine prolaze značajni prometni koridori željezničkog i cestovnog prometa. To je prvenstveno dvokolosječna glavna magistralna željeznička pruga koja u okviru X paneuropskog prometnog koridora povezuje istok i zapad ovog dijela Europe. Državna cesta D46 centralna je longitudinalna cestovna prometnica koja povezuje istočni dio Hrvatske i prostoru općine Ivankovo omogućava kvalitetan prilaz Vc koridora u zoni grada Đakova.

Površina

Prema podacima Državne geodetske uprave-Područnog ureda za katastar Vukovar-Ispostava Vinkovci, općina Ivankovo ima površinu 10.342 ha, odnosno 103,42 km2. Njen udio u površini vukovarsko-srijemske županije iznosi 4,2%.

Reljef

Na području općine Ivankovo, kao i na širem prostoru, osnovne reljefne karakteristike su određene odnosom viših lesnih zona i aluvijalnih ravni. Ovakav reljef karakterizira jednoličan geološki sastav i neznatne visinske razlike. U građi reljefa najprostranjenije su naslage močvarnog i pretaloženog prapora dok su močvarne naslage većim dijelom zastupljene u dijelu bosutske i vučanske nizine. U takvom reljefu nadmorske visine se kreću od 91 m do 103 m, tako da visine rastu od juga prema sjeveru, odnosno prema reljefu lesnog ravnjaka.

Prosječne nadmorske visine naselja na području Općine su slijedeće:
1. IVANKOVO 103 m
2. PRKOVCI 91 m
3. RETKOVCI 93 m

Klima

Ovo područje s obzirom na prirodno-geografske osobine i pripadnost prostoru tipične panonske ravnice ima odlike umjereno kontinetalne klime. Na osnovu raspoloživih meteoroloških podataka prosječna godišnja temperatura zraka iznosila je 10,8 oC. Srednja godišnja amplituda temperature zraka iznosi 22,3 oC, što je odlika kontinentalne klime.

Geološka i tekstonska obilježja

Veći dio Općine izgrađuju naslage holocenske starosti s nešto više pjeskovite komponente. Osim prašinastog pijeska ima još i praha, glinovitog praha i pretaloženog lesa, sve u nijansama sive i smeđe boje. Radi se o facijesu riječnih korita i starijim holocenskim barskim taložinama.

Prema važnosti u tektonskom sklopu i amplitudama vertikalnih i horizontalnih pomaka na ovom području se ističe «Sjeverni rubni rasjed Savske i Slavonsko-srijemske depresije». Prema izvršenom zoniranju, područje općine Ivankovo se nalazi u zoni maksimalnog intenziteta potresa VIIo prema MCS ljestvici (izrazito jak potres).

Poljoprivredne površine

Ukupne poljoprivredne površine na području općine Ivankovo iznose 7.535 ha, a obradive površine čine 98,2% ukupnih poljoprivrednih površina na području Općine.

Ukupne poljoprivredne površine općine Ivankovo čine udio od 4,9% ukupnih poljoprivrednih površina Županije, dok udio obradivih poljoprivrednih površina općine Ivankovo čini također udio od 4,9% ukupnih obradivih površina Županije.

Šumske površine

Promatrajući prostorni raspored, šume su zastupljene na sjeverozapadnom, jugozapadnom i jugoistočnom području Općine.

Na području općine Ivankovo nalaze se šumarija Mikanovci, Cerna i Vinkovci koje gospodare šumama podijeljenim u gospodarske jedinice.

Prema podacima Hrvatskih šuma na području Općine su prisutne uglavnom šume hrasta lužnjaka nastale uglavnom prirodnim putem – oplodnim sječama, osim Durgutovice koja je umjetno podignuta. Šume se odlikuju srednjom kakvoćom, stablimičnim i grupimičnim rasporedom stabala, djelomično narušenog zdravljai izraženimslojem grmlja i prizemnog rašća.

 

Skip to content