Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Djelokrug rada

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Ivankovo.

Vijećnici Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Općinsko vijeće ima 15 članova. Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, prvog i drugog. Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom glasova svih članova Vijeća. Način rada Općinskog vijeća, te prava i obveze vijećnika uređeni su Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće donosi:

– Statut Općine

– Poslovnik o radu

– Proračun i Odluku o izvršenju Proračuna

– Godišnje izvješće o izvršenju proračuna

– Odluku o privremenom financiranju

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Ivankovo čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna)

– odluku o promjeni granice Općine Ivankovo

– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma i drugih akata o suradnji ili zajedničkom obavljanju pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom

– raspisuje lokalni referendum

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća

– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća

– donosi odluke o dodjeli koncesija i druge akte iz oblasti komunalnog gospodarstva

– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja

– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

– daje suglasnost na izbore i imenovanja kad je za to ovlašteno posebnim propisima

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom

Skip to content